Administratorem danych osobowych osoby kontaktującej się przez formularz, w postaci imienia i adresu e-mail, jest Czyste Buty sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie,Aleja Jana Pawła II 174 31-982 Kraków, dalej zwana administratorem. Kontakt z administratorem możliwy będzie również drogą elektroniczną, adres e-mail: kontakt@czyste-buty.pl.

PODSTAWA PRAWNA 
Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku, (dalej: Rozporządzenie). Przetwarzanie danych jest niezbędne do obsłużenia zapytania (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). 

CEL PRZETWARZANIA 
Dane osoby zgłaszającej przetwarzane będą w celu obsłużenia zapytania klienta.

OKRES PRZECHOWYWANIA 
Dane osoby kontaktującej się przechowywane będą przez okres jednego miesiąca.

ODBIORCY DANYCH 
Dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora takim jak np: firma hostingowa.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 
Zgodnie z Rozporządzeniem przysługują Państwu następujące prawa:
a. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (dotyczy zgody marketingowej), 
b. prawo dostępu do treści danych,
c. prawo sprostowania danych osobowych, 
d.prawo do ograniczonego przetwarzania, 
e. prawo do przenoszenia danych, jeżeli jest to technicznie możliwe, 
f. prawo do usunięcia danych, jeżeli są podstawy prawne,
g. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które można kierować na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
Wyżej wymienione prawa realizowane będą na podstawie oświadczenia wysłanego na adres e-mail: kontakt@czyste-buty.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora.

DODATKOWE INFORMACJE 
Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi obsłużenie zapytania. Informujemy, że w celu zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych administrator stosuje odpowiednie rodzaje zabezpieczeń.