Czyste Buty działa pod firmą Firma Handlowo Usługowa Paraklet , adres miejsca wykonywania działalności: Kraków 31-941 os. Kolorowe 46,
NIP: 6781650580, adres poczty elektronicznej: kontakt@czyste-buty.pl.
W ramach działalności wykonuje na rzecz podmiotów trzecich usługi szewskie, czyszczenia, czyszczenia z malowaniem, impregnacje, ozonowanie oraz renowacje obuwia (innych wyrobów skórzanych i tekstyliów) także z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, prowadzi również sprzedaż detaliczną środków oraz akcesoriów do konserwacji obuwia na zasadach opisanych poniżej.

I Proces realizacji zamówień 

1. Przyjecie zamówienia odbywa się na podstawie formularza zamówienia.
2. Podpis złożony pod formularzem oznacza akceptację warunków świadczenie usług.
3. Warunkiem wykonania usługi jest wypełnienie formularza poprzez jeden z kanałów internetowych Czyste Buty opisanych w Dziale I pkt 4  oraz zapłatę za usługę.
4. W przypadku kiedy formularz wypełniany  jest poprzez poniższe środki komunikacji internetowej:
– bezpośrednio ze strony www.czyste-buty.pl,
– portal facebook.com/czystebuty/,
– mail kontakt@czyste-buty.pl,
to akceptacja warunków Regulaminu oraz RODO jest  równoznaczna z akceptacją warunków świadczenia usług i traktowana jako podpis Klienta.
5. W zamówieniu należy wskazać dane Klienta, specyfikacje zamówienia, zastrzeżenia, żądania Klienta.
6. Maksymalny termin wykonania usługi wynosi 60 dni. Termin liczony jest od dnia wpłynięcia przesyłki do siedziby firmy Czyste Buty.
7. W  szczególnie uzasadnionych wypadkach Czyste Buty zastrzegają sobie prawo do wstrzymania lub wydłużenia czasu realizacji zamówienia a o zaistniałej sytuacji są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Klienta.
8. Do wykonania usługi będą przyjmowane tylko  buty wstępnie oczyszczone, buty zanieczyszczone mogę być przyjęte za dodatkową opłatą w wysokości 10 – 40 zł.
9. Wskazane jest aby przed wysłaniem obuwia lub innego przedmiotu, klient przesłał zdjęcie w/w za pośrednictwem:
– poczty e-mail na adres kontakt@czyste-buty.pl lub
– portal facebook.com/czystebuty/.
10. Po otrzymaniu zdjęcia przez Czyste Buty wysyłana jest do klienta wiadomość o proponowanej usłudze wraz z wyceną usługi.
11. Wysyłka obuwia lub innego przedmiotu może się odbyć poprzez wybranie jednej z poniższych opcji:
a. klient samodzielnie wysyła przesyłkę na adres siedziby firmy Czyste Buty Kraków 31-941 os. Kolorowe 46 wraz z dołączonym, wypełnionym oraz podpisanym wydrukiem Formularza przyjęcia zlecenia
b. Klient zamawia Kuriera oferowanego przez Czyste Buty
, w takiej sytuacji Czyste Buty sporządza list przewozowy wg wytycznych Klienta, przesyła w/w list na podany przez Klienta adres mailowy, Klient zobowiązany jest starannie zapakować przesyłany przedmiot zlecenia oraz nakleić list przewozowy na paczkę.
12. Czyste Buty decydują o możliwych technikach wykonania usługi uwzględniając stan obuwia, doświadczenie oraz specyfikacje Klienta.
13. Czyste Buty informuje,  iż podczas wykonania usługi mogą uwidocznić się  zabrudzenia, plamy niemożliwie do usunięcie a  niewidoczne w czasie przyjęcia zamówienia, a po wykonaniu usługi, obuwie może zmienić odcień koloru, obuwie może stwardnieć. W niektórych przypadkach niezbędna może okazać się dodatkowa usługa renowacji, w takim przypadku firma Czyste Buty poinformuje Klienta o wystąpieniu takiej konieczności.
14. Renowacja nie jest jednoznaczna z przywróceniem obuwia do stanu nowego. Oznacza odmalowanie zewnętrznej, ewentualnie wewnętrznej widocznej powierzchni obuwia w celu poprawy wyglądu.
15. Renowacja oraz personalizacja obuwia odbywa się na odpowiedzialność klienta.
16. Naprawy w których nie ma możliwości przywrócenia stanu pierwotnego obuwia firma Czyste Buty wykonuje na ryzyko i odpowiedzialność klienta ( rozległe rozerwania materiału, którego nie można zastąpić, uzupełnienia podeszw, midsoli, innych elementów w pracujących miejscach, itp.).
17. Powszechnie używane materiały naprawcze w usługach szewskich są materiałami zastępczymi, mogącymi różnić się wyglądem i strukturą od oryginalnych części obuwia.
18. Po wykonaniu usług szewskich mogą pozostać ślady wynikające z naturalnego procesu naprawy.
19. Wybór koloru przez Klienta jest wyborem poglądowym i może się nieznacznie różnić od oryginału.
20. W celu prawidłowego wyschnięcia farby po usłudze malowania obuwia farbami koloryzującymi, obuwie nie może być używane przez okres 21 dni.
21. O wykonaniu usługi Klient zostaje powiadomiony SMS na wskazany numer lub mailowo ze wskazaniem daty wysyłki zwrotnej do klienta.
22. Firma Czyste Buty odpowiada za przechowanie obuwia 3 miesiące od daty rozpoczęcia realizacji usługi. Po tym czasie buty nieodebrane zostaną: zutylizowane lub przekazane na cele charytatywne.

II Odstąpienie od umowy 

1. Jeżeli w formularzu zamówienia Klient nie wyraził zgody na rozpoczęcie wykonania usługi przed upływem terminu 14 dni, w takim przypadku obowiązują poniższe ustalenia dotyczące odstąpienia od umowy.
2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podania przyczyny w terminie 14 dni.  Termin 14 dni w przypadku usług rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy (podpisania zlecenia).
3. Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Jego forma może być dowolna, ale dla celów dowodowych najlepiej uczynić to na piśmie.
4. Firma Czyste Buty dopuszcza złożenie takiego oświadczenia w formie mailowej na adres kontakt@czyste-buty.pl lub drogą tradycyjną na adres Czyste Buty Kraków 31-941 os. Kolorowe 46. W przypadku złożenia oświadczenia w formie mailowej firma Czyste Buty prześle w takiej samej formie potwierdzenie jego otrzymania.
5. W oświadczeniu powinny się znaleźć informacje takie jak:
– imię i nazwisko,
– adres,
– data oświadczenia,
– treść:

Ja ………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług ………………………………..…… lub umowy dostawy następujących rzeczy …………………………….. .
Data zawarcia umowy…………..………………
.

Podpis konsumenta ……………………………..

6. W razie odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, W takim przypadku firma Czyste Buty w terminie 14 dni zwróci Klientowi przesłane do niej przedmioty umowy i jednocześnie zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności w taki sam sposób, jakiego użył wcześniej Klient wraz z kosztami przesyłki, jeżeli Klient takie poniósł. Koszty przesyłki w wysokości najniższej opcji przesyłki dostępnej w ofercie. Jeżeli Klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy pomiędzy wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. Jeżeli umowa dotyczyła zakupu środków do pielęgnacji obuwia czy też innych przedmiotów zakupionych w firmie Czyste Buty, Klient ma obowiązek do 14 dni zwrócić w/w środki w stanie nienaruszonym. Termin zwrotu nie obowiązuje, jeżeli firma Czyste Buty zobowiązała się sama odebrać od Klienta zakupiony towar.
7. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ( np. opakowania, zabezpieczenia, nadania) .
8. Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Nie może używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak zrobi przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru. 

III Płatności

1. Ceny usług podane są w złotych polskich.
2. Ceny nie uwzględniają kosztów przesyłki.
3. Opłata za usługę pobierana jest z góry.
4. Płatność za wykonane usługi odbywa się przelewem,kartą lub gotówką w momencie przyjęcia butów.
5. Każdy klient otrzymuje rachunek za wykonana usługę. Na życzenie klienta wystawiamy Faktury.
6. Opłata magazynowa. W przypadku nieodebrania przez klienta paczki zwrotnej z obuwiem od kuriera we wskazanym pierwotnym terminie, do usługi doliczona będzie opłata magazynowa w wysokości 2 zł za każdy dzień, po upływie jednego miesiąca pobierana będzie opłata 30 zł za każdy rozpoczęty miesiąc magazynowania, chyba że Klient wykaże, że opóźnienie w odbiorze nastąpiło nie z jego winy.

IV Gwarancja, reklamacja

1. Firma Czyste Buty udziela  3 miesięcznej gwarancji na świadczone usługi.
2. Wszelkie zastrzeżenia do wykonania usługi muszą być zgłoszone w chwili odbioru obuwia, brak zastrzeżeń oznacza, iż usługa została wykonana prawidłowo. Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane.
3. Klient ma prawo do reklamacji usługi.
4. Pisemną reklamację należy przesłać na adres pocztowy Czyste Buty Kraków 31-941 os. Kolorowe 46 lub na adres mailowy kontakt@czyste-buty.pl.
5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest posiadanie rachunku za usługę oraz dostarczenie obuwia do lokalu poprzez wysyłkę kurierem.
6. Normalne użytkowanie obuwia oraz uszkodzenia mechaniczne nabyte po odbiorze obuwia, nie podlegają reklamacji.
7. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą pocztową lub mailową wg wskazań w pisemnej reklamacji.
8. Pismo reklamacyjne powinno zawierać:
–  dane Klienta wraz z numerem telefonu,
–  datę stwierdzenia wady,
–  szczegółowy opis wady,
–  mail lub adres, na który zostanie przesłana odpowiedź,
–  własnoręczny podpis na dole strony.
9. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klient zobowiązany jest do odbioru obuwia pod rygorem nałożenia dodatkowej opłaty magazynowej zgodnie z pkt. 12 regulaminu. Obuwie zostanie wysłane kurierem w paczce zwrotnej na koszt Klienta.

V Pozostałe warunki

1. Czyste Buty posiada polisę  ubezpieczeniową i bierze na siebie odpowiedzialność za powierzone jej rzeczy w granicach określonych art. 471 – 472 kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem powyższych regulacji .
2. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia obuwia, Klientowi zostanie wypłacone odszkodowanie  w wysokości odszkodowania wycenionego przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela, z którym  Czyste Buty mają podpisaną umowę.
3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym dla realizacji umowy oraz działań marketingowych Czyste Buty.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.